КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

Організація діяльності на­вчальних закладів з метою вияв­лення та розвитку обдарованості учнів спирається на ефективне планування. Воно визначає ті основні критерії, які спонука­ють усіх учасників навчально-виховного процесу здійснювати координаційну діяльність, корис­туватися правами та виконувати визначені нормативно-правовими актами обов'язки.

Для цього адміністрація роз­робляє систему організаційних заходів, спрямованих на виявлен­ня та розвиток рівня обдарованос­ті учнів, яка їх відображається у плані, який є основним документом з ре­алізації цієї проблеми. У розділах передбачено перелік заходів, тер­мін їх проведення та імена вико­навців. У зв'язку з об'єктивними і суб'ктивними чинниками від­буваються зміни, які фіксують у графі «Примітки».

План передбачає такі розділи.

Перший розділ «Адміністра­тивно-правовий супровід ді­яльності учасників навчально-виховного процесу з реалізації проблеми вияву та розвитку обдарованості» відображає

нормативно-правову базу різних рівнів (загальнодержавного, об­ласного, регіонального, район­ного) та діяльність адміністрації з її конкретизації в навчальному закладі. Накази як основна фор­ма роботи встановлюють межі та можливості навчального закладу у розв'язанні проблеми. Дирек­ція, здійснюючи організаційну ді­яльність, видає накази, пов'язані з оптимізацією роботи з обдарова­ними учнями: «Організація робо­ти з обдарованими учнями», «Ор­ганізація навчально-виховного процесу», «Про організацію (гім­назійного) І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад», «Про ор­ганізацію діяльності МАН», «Про роботу наукового гімназійного товариства «Пошук», «Про роз­поділ годин гурткової роботи».

У другому, діагностично-констатаційному розділі осо­бливу увагу слід звернути на всіх учасників навчально-виховного процесу. Адже тільки співпраця педагогів, учнів, батьків дасть змогу побачити реальні зміни в обдарованій дитині. Мета розділу — визначення рівня об­дарованості конкретної ди­тини та готовності батьків і педагогів до співпраці з нею. Різні види дослідження — анкетуван­ня, опитування, спостереження, бесіда, інтерв'ю допомагають зі­брати матеріали і створити банк даних про потенціально обдаро­ваних учнів.

Важливо, щоб діагностування було комплексним та мало по­стійний характер, адже розвиток обдарованості динамічний і зале­жить від багатьох чинників.

Серед критеріїв, що визна­чають рівень обдарованості, на пильну увагу заслуговують:

 • психологічні особливості сприйняття дитиною зовнішнього середовища (увага, сприймання, витривалість нервової системи);
 • соціальна (комунікативно-адаптаційна) готовність (рівень конфліктності, тривожності, роз­витку комунікативних навичок);

Паралельно діагностують пе­дагогів з метою визначення:

Батьки — невід'ємні учасни­ки навчально-виховного процесу. Часто саме визначають подальшу долю дитини, не враховуючи сфер ЇЇ обдарованості.

Тому в розділі вказуємо на форми та методи діагностування батьків:          

 • мотиваційні аспекти батьків та дітей;
 • матеріальні (фінансові) мож­ливості;
 • соціалізація сім'ї в процесі розвитку суспільства.

Діагностику доцільно здій­снювати як системно, так і вибір­ково, зважаючи на рівень досяг­нень, проблемності обдарованої особистості.

Третій розділ визначає рівень матеріально-технічної бази. Відповідно до цього, можна про­гнозувати досягнення обдарова­ності в різних сферах. Часто цей розділ є визначальним, якщо про сферу обдарованості йдеться в системі науково-технічної твор­чості, естетичних чи природни­чих здібностей.

Четвертий розділ передбачає систему заходів, спрямованих на розвиток обдарованості ди­тини. У ньому міститься кілька напрямів.

Практично-емпіричний. Він містить план-графік заходів різ­ного спрямування, що дає змогу обдарованим учням реалізувати свої здібності. Важливим чин­ником, на нашу думку, є різно­манітність. Часто трапляється перевантаження учнів навчально-розвивальними традиційними за­ходами — олімпіадами, конкурса­ми. Водночас учні, які мають інші сфери обдарування — естетичну, організаційну, науково-технічну, емоційну, не мають змоги їх роз­вивати. А тому рекомендуємо вносити в плани заходи, спрямо­вані на їх розвиток.

Чітко формуються дві системи розвитку обдарованості: класно-урочна та позакласна. Зверніть увагу на таблиці, подані в мате­ріалах. У позакласній діяльності основним рушієм є інтерес. Він визначає спрямування дитини і допомагає їй визначити свої зді­бності. Не слід вузько розуміти позакласну діяльність. Співпраця з позашкільними установами теж відіграє важливу роль у станов­ленні обдарованої особистості.

Теоретично-узагальнювальний. У ньому подано перелік форм діяльності педагогічного колективу: традиційних та ін­новаційних. Вони допомагають поглибити професійний і мето­дичний рівень педагогів у роботі з обдарованими учнями. Сюди ж додають заходи роботи з батька­ми — бесіди, тренінги тощо.

Розділ «Контрольно-аналі­тична діяльність та моніто­ринг» розкриває механізми впли­ву дирекції на процес реалізації завдань. Накази, які допомагають визначити ступінь ефективності системи або її елемента, необхідні та конкретні. Аналітична частина здійснює порівняльний аналіз і корекцію процесу, наказова — визначає систему впливу на ньо­го. Це виявляється в заохоченні та покаранні.

Важливим аспектом є відстеження результативності роботи системи. І моніторинг є найоптимальнішим інструментарієм. Він допомагає відпрацьовувати і прогнозувати результати роботи, коригувати форми та методи, як елементи системи, так і конкрет­ного вчителя зокрема.

Заходи для поліп­шення роботи з обдарованими дітьми в загальнонавчальних закладах:

 • Створення інформаційно­го освітнього простору в межах району, що дає змогу правильно планувати діяльність навчаль­них закладів.
 • Формування банку даних обдарованих дітей, що дає змогу відстежити динаміку та резуль­тативність їхнього розвитку.
 • Діагностування та моні­торинг навчально-виховного процесу навчальних закладів з метою визначення й розвитку пріоритетних напрямів їхньої діяльності в районі.
  • Координація діяльнос­ті навчально-виховних і поза­шкільних закладів району з роз­витку обдарованості учнів. Ви­роблення єдиної стратегії щодо створення належних для цього умов.
  • Надання обдарованим учням можливості розвивати здібності через залучення в шко­ли олімпійського резерву.
   • Здійснення прогностичних замірів щодо результативності обдарованих учнів у конкурсах, змаганнях, турнірах, олімпіа­дах.
   • Створення системи робо­ти із залучення всіх учасників навчально-виховного процесу до розвитку обдарованості ди­тини.
   • Поширення досвіду роботи вчителів щодо ефективного впроваджен­ня системи роботи з розвитку обдарованості дитини.


   

Учитель року  

   

  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

   

Корисні посилання  

   

Вхід на сайт  

   
© stv_osvita@ukr.net